مەدەنىيلىشىشمۇ، ياتلىشىشمۇ؟ (3)

مەدەنىيلىشىشمۇ، ياتلىشىشمۇ؟ (3)

يارمۇھەممەت تاھىر تۇغلۇق ھەرقانداق بىر ئادەم بۇ دۇنيادا ئەل بىلەن بىرگە ياشايدۇ، ئەل بىلەن بىرگە تۇغۇلىدۇ، ئەل بىلەن بىرگە ئۆلىدۇ؛ ئەل بىلەن بىرگە يىغلايدۇ. ھەربىر ئادەمنىڭ تەقدىرى ئەلنىڭ تەقدىرى بىلەن…