Kutadğu Bilig (Tam Metin)

Kutadğu Bilig (Tam Metin)

YÛSUF HÂS HÂCİB

Hazırlayan: Mustafa S KAÇALİN

   T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISBN    978-975-17-3359-7

METİN HAKKINDA

Kur’ân öncesi Arap şiiri doruk noktasındaydı. Kur’ân indirildiği zaman (610-632) peygamber vahiy dışında bir sözün yazılmamasını buyurdu. Bu kayda geçirmeme hassasiyeti ana çizgileriyle tabi‘ûn ‘sahabeyi görenler’ ve atbâ‘u’t-tâbi‘ûn ‘sahabeyi görenleri görenler’ dönemleri olarak iki yüz yıl sürdü. Sonra hadis edebiyatı doğdu. Her çeşit eser verildi.

Aynı kesinti İran edebiyatı için de geçerli oldu. İran’da da büyük eserlerin verilmesi Tûslu Firdevsî [934-1020]’nin 980?~1004 yılları arasında Şâh-nâme’yi kaleme almasıyla başladı.

Aynı kesinti Türk edebiyatı için de geçerli oldu. Burkancı geleneği olan bir edebiyat 850’li yıllardan sonra sekteye uğradı. 1069’da Kâşgar’da Kutadgu Bilig ile yeni bir edebiyat başladı. Birçok yönden ilk olma vasfını üzerinde bulunduran Kutadgu Bilig’in (ve biraz da Dîvânu lugâti’t-turk’ün) taşıdığı ehemmiyet de budur.

Kutadgu Bilig ehil bir el tarafından yayımlandı. Sonra birçok düzeltmeler gördü.

Artık bu eserin de yeniden ele alınması gerekmektedir.

İlkin yayımlayıcının düşündüğü gibi notlar ve açıklamaları yazılmalıdır.

Elektronik metin olarak yazılmalıdır.

Fergana, Kâhire ve Viyana yazmaları ayrı ayrı yayımlanmalıdır.

Bu yayınla eser elektronik metin olarak verilmektedir. Düzeltmeler yapılmıştır. Bu bir adımdır. Her büyük iş küçük adımla başlar.

Türkçe-Tam Metni PDF Formatında İNDİR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *